Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 43/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2019-10-30

Sygn. akt III RC 43/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2019r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Liliana Wojciechowska

Protokolant: Ewa Orszulak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. w Świnoujściu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej A. B. (1)

przeciwko T. B.

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów – podwyższenie alimentów

oraz sprawy z powództwa wzajemnego T. B.

przeciwko małoletniej A. B. (1)

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów- obniżenie alimentów

I.  podwyższa od pozwanego T. B. na rzecz małoletniej powódki A. B. (1) urodzonej (...) alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego (...)z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie o sygn. akt (...) w kwocie po 500,00 zł (złotych) miesięcznie do kwoty po 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 13 czerwca 2019r.

II.  oddala powództwo o podwyższenie alimentów w pozostałym zakresie

III.  oddala powództwo o obniżenie alimentów

IV.  zasądza od pozwanego T. B. na rzecz małoletniej powódki A. B. (1) kwotę 1260 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

V.  nakazuje pobrać od pozwanego T. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w (...) kwotę 210 zł (dwieście dziesięć złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

VI.  wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 43/19

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 18 kwietnia 2019r. małoletnia A. B. (1) wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych na jej rzecz od pozwanego T. B. wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. (...), z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie, płatnej do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk A. J. (1) jako przedstawicielki ustawowej małoletniej wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności w którejkolwiek z rat. Powódka wniosła również o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że od czasu ostatniego orzeczenia usprawiedliwione potrzeby małoletniej znacznie wzrosły, a zasądzona kwota alimentów przestała być adekwatna do tych potrzeb. A. B. (1) jest bardzo dobrą uczennicą z wieloma zainteresowaniami. Uczestniczy we wielu zajęciach sportowych, czwartkach lekkoatletycznych, konkursach i zawodach. Należy do klubu sportowego (...) w M.. Z aktywnością tą związane są koszty odzieży i obuwia sportowego, kieszonkowego i wyżywienia w trakcie spotkań wyjazdowych. Ponadto dwa razy w tygodniu uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego od października 2017r. rozpoczęła dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo za kwotę 40 zł za godzinę. A. B. (1) jest dziewczynką bardzo wysoką ma 173 cm wzrostu i nadal rośnie, w związku z tym pojawiły się poważne problemy ze stawami kolanowymi. Lekarze stwierdzili koślawość obu stawów kolanowych. A. B. (1) przeszła trzy operacje tych stawów, dwie w 2014 roku, kolejną w 2015 roku z powodu zwichnięcia rzepki kolanowej. Powódka wymaga nie tylko kontroli lekarskich, ale również stałej rehabilitacji zarówno w specjalistycznych ośrodkach, jak również w domu oraz właściwie dobranej diety oraz suplementów. Szybki wzrost wymaga również częstej zmiany odzieży oraz obuwia i zakupy te muszą być dokonywane ze względu na rozmiar obuwia 41 w sklepach z odzieżą dla dorosłych. Podała, że średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniej powódki to 2264,77 zł. Pozwany jest zawodowym kierowcą oraz mechanikiem samochodowym i obecnie pracuje w firmie transportowej a nadto dorabia jako mechanik samochodowy. Szacowane możliwości zarobkowe pozwanego to przynajmniej 7000 zł netto. Pozwany posiada również znaczny majątek, ponieważ sprzedał za kwotę około 420.000 zł nieruchomość otrzymaną od rodziców w darowiźnie. Nadto posiada 1/5 udziału w działce budowlanej w D. dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą (...).

Pozwany T. B. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa oraz obniżenie wysokość dotychczas ustalonych alimentów z kwoty 500 zł miesięcznie ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 26.06.2012r. (...) do kwoty 400 zł poczynając od dnia złożenia pozwu w niniejszym postępowaniu płatnych do 15-stego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie braku płatności którejkolwiek z rat, wzajemne zniesienie kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwany zaprzeczył aby nie był zainteresowany opieką nad córką i stałym utrzymywaniem z nią kontaktów. Nigdy nie podejmował on działań mających na celu ograniczenie kontaktów z córką lub wyłączających je. Przeciwnie to matka córki, we wrześniu 2017r. zakazała córce kontaktu z ojcem. Od tego momentu pozwany nie może widywać się z córką mimo tego, że wielokrotnie podejmował on próby kontaktu. Pozwany samodzielnie wychowuje i utrzymuje małe dzieci (bliźniaki) pochodzące ze związku małżeńskiego z I. B.. tj. A. i A. B. (2) urodzone w dn. 28.08.2013r. Natomiast matka dzieci nie uczestniczy w kosztach utrzymania dzieci, nie płaci na nie alimentów. Całkowite wydatki związane z opłatami za przedszkole, zajęciami dodatkowymi, wizytami u lekarzy, zakupem leków, dojazdami do lekarzy, do przedszkola i na zajęcia dodatkowe, zakupem żywotności, odzieży i środków czystości ponosi pozwany. Pozwany zakwestionował wydatki ponoszone na utrzymanie córki i jej stan zdrowia. Zdaniem pozwanego koszty utrzymania córki zostały celowo zawyżone przez jej matkę by uzyskać wyższą kwotę alimentów. Pozwany podniósł, że nie jest w stanie płacić alimentów w wysokości żądanej przez matkę mało powódki, a nawet obecnych. W związku z tym wniósł on o obniżenie alimentów do kwoty 400 zł miesięcznie. Pozwany podał, że zarabia obecnie 1980 zł netto i nie ma on możliwości zmiany zatrudnienia bowiem na co dzień opiekuje się on bliźniakami w wieku 6 lat, które często chorują.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

A. B. (1) urodziła się (...) i pochodzi ze związku małżeńskiego T. B. i A. J. (1). Sąd Okręgowy w(...) wyrokiem z dnia 29 maja 2007r. w sprawie o sygn. (...) rozwiązał przez rozwód małżeństwo T. B. i A. B. (3) z domu R. zawarte w dniu 20 kwietnia 2002r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w W., zapisane w księdze małżeństw za numerem (...). W pkt II wyroku Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron A. B. (1) obojgu rodzicom, ustalając miejsce pobytu małoletniej przy matce. W pkt III kosztami utrzymania i wychowania małoletniej córki stron Sąd obciążył oboje rodziców i zasądził od T. B. na rzecz małoletniej alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie płatnych z góry do 10- ego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Dowody:

- odpis zupełny aktu urodzenia małoletniej – k.

- wyrok z 29 maja 2007r. w sprawie o sygn. (...) k.

Świadczenie alimentacyjne na rzecz małoletniej powódki zostało podwyższone wyrokiem Sądu Rejonowego w(...) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie o sygnaturze (...) z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 500 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki- matki A. J. (1) do dnia 10-tego każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności każdej z rat, poczynając od dnia 1 czerwca 2012r.

Dowody:

-

wyrok z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt III RC 108/12 - k.25

W czasie ostatniego orzekania w sprawie o alimenty małoletnia A. B. (1) miała 8 lat i chodziła do I klasy szkoły podstawowej. Małoletnia chodziła na zajęcia sportowe, grała w ping-ponga, jadła obiady w szkole. Miesięczne koszty utrzymania małoletniej wynosiły około 1000 zł. Matka małoletniej pracowała w (...) w M. jako referent z wynagrodzeniem w kwocie 1400 zł. Natomiast ojciec powódki pracował w firmie (...) w M. jako kierowca tirów i zarabiał 1298,40 zł netto. Oprócz wynagrodzenia otrzymywał diety w wysokości 15 euro na dzień. Oprócz A. nie miał innych dzieci. Pozwany mieszkał z rodzicami i na swoje utrzymanie przeznaczał następujące kwoty: 300 zł na mieszkanie, na wyżywienie 100 zł, na odzież 100 zł, na środki czystości – 40 zł, na leki wydawał 50 zł, paliwo 100 zł miesięcznie – łącznie 690 zł, spłacał raty za zakup telewizora w kwocie 230 zł miesięcznie.

Bezsporne a nadto: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k.18-19 akt sprawy(...), przesłuchanie pozwanego k.19 akt sprawy(...), zaświadczenie o wynagrodzeniu k.23 akt sprawy(...), zaświadczenie k.9-10 akt (...).

Obecnie małoletnia A. B. (1) ma 15 lat i chodzi do I klasy Technikum Morskiego w Ś. na kierunku logistyk. Średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniej wynoszą około 1700 zł miesięcznie, na które składają się następujące wydatki: szkoła/składka klasowa i wycieczki- 30 zł miesięcznie, komitet rodzicielski – 50 zł na rok (tj. 4,20 zł – miesięcznie), ubezpieczenie – 40 zł rocznie (3,40 zł miesięcznie), wyżywienie 450 zł miesięcznie, środki czystości i higieny - 60 zł miesięcznie, odzież – 150 zł, obuwie około 120 zł miesięcznie (konieczne jest dodatkowe obuwie do mundurka szkolnego), podręczniki i przybory szkolne - 700 zł rocznie ( 58 zł miesięcznie), opłata za telefon –50 złotych miesięcznie, basen –50 zł, język niemiecki - 160 zł miesięcznie, leki- 50 zł, wyjazdy na kontrolę do lekarzy ortopedy i traumatologa – 20 zł miesięcznie (200 zł rocznie), rozrywki, urodziny koleżanek – 40 zł, wyjazdy na wakacje i szkolne wycieczki do P. i do P. - 1300 zł rocznie (108 zł miesięcznie), udział ¼ z 956 zł w kosztach utrzymania mieszkania - 240 zł (prąd - 150 zł za miesiąc, gaz 300 zł, czynsz 210 zł, woda – 150 zł, telewizja i (...) - 70 zł, wywóz śmieci – 70 zł). Małoletnia cierpi na koślawość obu stawów kolanowych, konieczna była operacja, po której wystąpiły powikłania np. wyskakuje jej rzepka i następuje deformacja przez co potrzebuje specjalistycznego obuwia, stawia nogi do wewnątrz. Dziewczynka choruje na astmę i jest uczulona na laktozę. A. nie utrzymuje kontaktów z pozwanym ani z dziadkami ze strony ojca od sierpnia 2017r. kiedy była świadkiem stosowania przez pozwanego przemocy wobec swojej żony i syna. Pozwany nie przekazuje prezentów dla A., ostatni raz prezent od ojca dostała rok temu na urodziny był to złoty pierścionek.

Dowody:

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k.

- faktury k. 25 -26, 49 - 50, 30, 61 -64, 115-119

- potwierdzenia przelewu k. 27,31-38, 371

- informacji k. 29, 52

- polisa ubezpieczeniowa k. 39 - 40, 42,43

- polisa k. 46-49,

- umowy k. 41,

- pisma o wysokości opłat k. 44 - 45,

- zaświadczenia k. 51, 53, 210,213

- rachunków (...)

- karty informacyjnej k. 56 - 60,

- historii choroby k. 58

- zaświadczenia k. 205, 207

- dowodu wpłaty k. 369

Matka małoletniej A. J. (1) ma 40 lat, pracuje jako kucharz w Przedszkolu Miejskim w M.. Razem z mężem, powódką i młodszym 1,5 rocznym synem mieszka w Ś. w mieszkaniu o powierzchni 53 m2 składającego się z aneksu kuchennego, dwóch pokoi, sypialni, przedpokoju i łazienki. Miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą 956 zł (240 zł na osobę), na wyżywienie matka małoletniej powódki przeznacza 350 zł, na ubrania -100 zł, na obuwie -100 zł, kosmetyki i środki czystości 100 zł, leki - 30 zł, wizyty lekarskie 350 zł na 6 m-cy (58 zł na m-c), co daje łącznie kwotę 978 zł miesięcznie. Młodszy syn chodzi do żłobka, który kosztuje 650 zł miesięcznie.

Dowody:

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k.372-373

- zeznania świadka D. J. k.271-273

- zeznanie podatkowe matki powódki PIT-11 za 2018 rok- k.

Pozwany T. B. obecnie ma 38 lat, jest z zawodu monterem układów elektronowych i automatyki przemysłowej i pracuje w firmie (...) sp. z o.o. w M. na stanowisku kierowcy ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem ok. 2.000 zł netto. Ponadto otrzymuje od pracodawcy ok.2000 zł miesięcznie tytułem zaliczek na wydatki w delegacji. Pozwany regularnie płacił na rzecz córki alimenty w wysokości po 500 zł miesięcznie. Pozwany posiada jeszcze dwoje młodszych dzieci na utrzymaniu: 6-letnie bliźniaki A. i A.. Pozwany mieszka w domu jednorodzinnym rodziców. Miesięczne koszty utrzymania pozwanego kształtują się w następujący sposób: wyżywienie – 400 zł, ubrania i obuwie – 120 zł, kosmetyki i środki czystości 50 zł, TV – 80 zł, Internet – 80 zł miesięcznie, ½ udziału w kosztach utrzymania domu – 222 zł miesięcznie ( woda – 200 zł , wywóz nieczystości – 60 zł, prąd - 150 zł, opał 4000 zł rocznie tj. 34 zł miesięcznie). Zatem łączny miesięczny koszt utrzymania pozwanego wynosi 950 zł, utrzymanie dwójki młodszych dzieci, które chodzą do zerówki -800 zł miesięcznie ( podręczniki i przybory 420 zł rocznie tj. 35 zł miesięcznie na każde dziecko, obiady po 80 zł miesięcznie (160 zł), rada rodziców -100 zł rocznie (8,40 zł miesięcznie , wyżywienie w domu – 250 zł na każde dziecko, leki 60 zł). Pozwany i jego młodsze dzieci jedzą obiady u babci. Rodzice pozwanego pomagają mu w opiece nad bliźniakami i wspierają finansowo np. kupują wnukom ubrania. Matka bliźniaków ma ustalone kontakty i zabiera dzieci we wtorki do godz. 18:00 po przedszkolu, jej rodzice w środę po przedszkolu do godz. 19:00 oraz mam ustalone kontakty z dziećmi w weekendy tj. w 2 i 4 weekend miesiąca do niedzieli do godz. 18.00. I. B. kupuje dzieciom ubrania, buciki i książeczki. Obecnie toczy się sprawa rozwodowa pomiędzy pozwanym a jego drugą żoną. Pozwany manipulował młodszymi dziećmi i indukował im doświadczenia przemocy ze strony matki, dewaluował ją co negatywnie wpływało na stan emocjonalny dzieci, przedmiotowo traktował dzieci w walce z żoną.

Dowody:

- przesłuchanie pozwanego k.373-374

- zeznania świadka W. B. k.274-275

- zeznania świadka A. S. k.276-277

- zeznania świadka A. B. (4) k.275-276

- zeznania świadka I. B. k.278-280

- odpisy skróconych aktów urodzenia k. 104

- zaświadczenia k. 105, 107

- potwierdzenia wpłaty k. 108,

- korespondencji sms k. 110-113,

- potwierdzenia przekazu k. 114,

- postanowienia Sądu Apelacyjnego w(...) z dnia 05.03.2019 r. k.121 - 134, k. 141-145

- postanowienia Sądu Okręgowego w (...) k. 135-140, 146 - 149

- potwierdzenia przelewu k. 160 - 177, k. 252 - 269

- zaświadczenia o zarobkach k. 178,

- wyciągu z rachunku bankowego k. 190 - 204,

- pisma komornika k. 208 - 209,

- oświadczenia k. 210, 239

- rachunków i faktur k. 211 - 220, 249 - 251,

- opinii k. 283 - 288,

- opinii (...) k. 298 - 304,

- wyciągu z rachunku bankowego k. 315 - 364

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej powódki okazało się w znacznej części uzasadnione. Natomiast bezzasadne okazało się powództwo wzajemne T. B. o obniżenie wysokości alimentów.

Ustalony powyżej stan faktyczny oparty został na całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a w szczególności na powyżej powołanych dowodach z dokumentów znajdujących się w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach sprawy o podwyższenie alimentów prowadzonej przez Sąd Rejonowy w(...) pod sygn. (...), albowiem strony nie kwestionowały zarówno autentyczności, jak i treści tychże dokumentów i jednocześnie Sąd nie powziął wątpliwości, co do wiarygodności przedmiotowych dokumentów. Ponadto podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie stanowiły zeznania przesłuchanych świadków, przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki oraz zeznania pozwanego, które Sąd uznał za wiarygodne.

Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji, gdyż te okoliczności w myśl art. 135 k.r.o. decydują o zakresie obowiązku alimentacyjnego. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Według aktualnego również w obecnym stanie prawnym orzeczenia Sądu Najwyższego z 5 stycznia 1956 r. (3 CR 919/55, OSN 1957, nr III, poz. 74) małoletnie dzieci mają w zasadzie prawo do utrzymania na takim samym poziomie, na jakim żyją rodzice, wobec czego stopa życia rodziców jest jednym z podstawowych czynników decydujących o wysokości należnych tym dzieciom alimentów (zob. następnie pkt IV uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, nr 4, poz. 42). Ta zasada wynika z treści art. 87 k.r.o., z którego wynika zasada równej stopy życiowej w rodzinie, szczególnie między rodzicami i dziećmi (zob. B. Dobrzański, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 783), oraz w art. 91 § 1 k.r.o. (zob. T. Dominiczyk, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., art. 133, uwaga 9) i art. 96 (zob. pkt IV uchwały pełnego składu (...) z 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, nr 4, poz. 42). Pozostałe kwestie odnoszące się do zakresu obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci są regulowane w art. 135. Zgodnie z poglądem Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażonym w orzeczeniu z dnia 5 kwietnia 2013 r. (VI ACz 749/13, niepubl.) usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka stron powinny być oceniane z uwzględnieniem standardów panujących w ich środowisku i dotychczasowej stopy życiowej rodziny.

W niniejszej sprawie ustalenia wymagało, czy od daty ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki i na ile jest on istotny. Ponadto Sąd ustalił, czy zmieniły się i jakie są obecnie możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego. Wysokość alimentów od pozwanego na rzecz małoletniej A. określona została uprzednio w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie o sygn. (...) w kwocie po 400 zł miesięcznie płatnych z góry do 15- ego dnia każdego miesiąca, a następnie zostały one podwyższone wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu w dniu 26 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. (...) z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 500 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk przedstawicielki ustawowej A. J. (2) do dnia 15-tego każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności każdej z rat.

W ocenie Sądu wzrost potrzeb małoletniej A. B. (1) wiązał się przede wszystkim z jej naturalnym rozwojem. Od czasu ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów minęło ponad 7 lat. Przez ten okres niewątpliwie wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniej adekwatnie do jej wieku. A. poprzednio chodziła do I klasy szkoły podstawowej a obecnie ma 15 lat jest uczennicą I klasy Technikum Morskiego i wkroczyła w wiek dojrzewania, a zatem naturalne jest, że wzrosły też koszty jej utrzymania i wychowania – i to zarówno z uwagi na wzrost zakresu potrzeb, jak i wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych. Choć zatem koszt utrzymania niewątpliwie wzrósł to jednakże nie, aż dwukrotnie jak wnosiła przedstawicielka ustawowa powódki żądając podwyższenia kwoty alimentów z 500 zł do 1000 zł na rzecz małoletniej córki. W ocenie Sądu usprawiedliwione potrzeby małoletniej A. B. (1) wynoszą aktualnie około 1700 zł miesięcznie. W kwocie tej mieszczą się wydatki ponoszone przez matkę na zapewnienie potrzeb mieszkaniowych 956 zł (1/4= 240 zł), wyżywienie małoletniej powódki 450 zł miesięcznie, na odzież i obuwie około 270 zł miesięcznie z uwagi na konieczność zakupu osobnego obuwia do munduru szkolnego, a nadto wydatki związane ze szkołą jak np. komitet rodzicielski i składka klasowa, materiały szkolne, ubezpieczenie prywatne– 40 zł, środki czystości i higieny około 60 zł, telefon – 50 złotych miesięcznie, rozrywka, wyjście na urodziny do koleżanek - 40 zł w miesiącu. Kieszonkowe w kwocie– 100 zł uzasadnione jest tym, że A. jest nastolatką i wychodzi z koleżankami na pizzę, czy do kawiarni, a także wyjeżdża na szkolne wycieczki do P. i do P. oraz na wakacje – 1300 zł rocznie (108 zł miesięcznie). Dodatkowo A. uczęszcza na basen – 50 zł i uczy się języków obcych -160 zł (jedna godzina raz w tygodniu kosztuje 40 zł). Uzasadnione są również wydatki związane z zakupem leków, leczeniem i wyjazdami na kontrolę do lekarza ortopedy i traumatologa – 70 zł, A. choruje na ziksowacenie stóp i astmę. Podsumowując, wszystkie powyższe wydatki służą ogólnie pojętemu rozwojowi małoletniej powódki, a zatem są wydatkami usprawiedliwionymi w rozumieniu art. 135 § 1 k.r.o. Jednocześnie należy wskazać, iż wysokość przedmiotowych wydatków – w świetle zasad doświadczenia życiowego i zawodowego – nie jest wygórowana i odpowiada wysokości cen towarów i usług obowiązujących na lokalnym rynku. Ustalając kwotę alimentów Sąd uwzględnił fakt, że pozwany nie utrzymuje kontaktów z córką od sierpnia 2017r., nie kupuje jej okolicznościowych prezentów. Co prawda 15-letnia córka nie chce obecnie spotykać się z ojcem, bowiem była świadkiem stosowania przez niego przemocy wobec drugiej żony i młodszego rodzeństwa, a wcześniej chętnie jeździła do ojca, ale jej niechęć do kontaktów spowodowana została niewłaściwym zachowaniem pozwanego.

Podkreślić należy, że dochody ojca małoletniej od ostatniego orzekania w sprawie o podwyższenie alimentów wzrosły, gdyż poprzednio w 2012r. zarabiał około 1300 zł plus diety, natomiast obecnie pracuje w tej samej firmie i zarabia około 2000 zł netto plus 2000 zł miesięcznie z tytułu zaliczek na wydatki podczas wyjazdów służbowych. Ponadto pozwany posiada oszczędności w kwocie ponad 210.000 zł. Pozwany ma na utrzymaniu jeszcze parę młodszych dzieci-bliźnięta, na które łącznie wydaje około 800 zł miesięcznie. Natomiast matka powódki pracuje jako kucharz i zarabia około 2250 zł miesięcznie. Matka powódki również posiada młodszego syna z drugiego małżeństwa, który chodzi do żłobka.

Sąd ustalił, że oboje rodzice mają możliwość zaspokojenia potrzeb małoletniej córki. Sąd mając na uwadze, ze pozwany obecnie z tytułu pracy zarobkowej i dodatkowych dochodów osiąga wyższe wynagrodzenie w kwocie 4000 zł, a jego miesięczne wydatki wynoszą około 950 zł plus alimenty w kwocie 500 zł plus wydatki związane z utrzymaniem młodszych dzieci -800 zł tj.2250 zł, a zatem do dyspozycji pozostaje mu 750 zł miesięcznie.

Sąd podwyższając alimenty na rzecz małoletniej miał na uwadze, że pozwany dotychczas regularnie płacił zasądzone alimenty jednakże ich wysokość nie wystarczała do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb, które Sąd aktualnie ustalił na kwotę około 1700 zł miesięcznie. W ocenie Sądu pozwany posiada możliwości zarobkowe i majątkowe aby partycypować w kosztach utrzymania córki po połowie z matką tj. po 850 zł miesięcznie, tj. o 350 zł wyższych niż dotychczas. Skoro wzrosły usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej powódki a jednocześnie zwiększyły się możliwości zarobkowe i finansowe pozwanego od ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów do zaistniały przesłanki do podwyższenia alimentów, a co za tym idzie brak było podstaw do ich obniżenia o co wnosił pozwany.

W ocenie Sądu, przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe w sposób jednoznaczny wykazało, że zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki oraz wskazany udział pozwanego w zaspokajaniu tych potrzeb wymagał podwyższenia alimentów z kwoty po 500 zł do kwoty po 850 zł miesięcznie (pkt.I wyroku). Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt. II wyroku) i zasądził alimenty od dnia 13 czerwca 2019r. , czyli od dnia następnego od dnia kiedy to pozwanemu został doręczony odpis pozwu. Sąd wskazuje, że zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd w pkt. III wyroku oddalił powództwo T. B. o obniżenie alimentów jako nieuzasadnione.

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o art. 100 k.p.c. i stosunkowo rozdzieli koszty procesu z uwagi na wynik procesu, przyjmując, ze pozwany przegrał proces w 70 %, a wygrał w 30 %. Na koszty procesu składało się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika powódki – radcy prawnego, które wyniosło 1260 zł (70% z 1800 zł) zgodnie z § 4 ust.1 pkt.9 w zw. z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W niniejszej sprawie Sąd zasądził podwyższenie alimentów o 350 zł, dlatego też wartość przedmiotu sporu wyniosła 4200 zł, zaś zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 u.k.s.c., obowiązującą w dniu wnoszenia powództwa, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe (czyli np. o świadczenie alimentacyjne) i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 zł, co oznacza, strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest uiścić nieopłacone koszty sądowe w wysokości 5% , które dla niniejszej sprawy należało obliczyć wartość od kwoty 4200 zł stąd kwota 210 zł, którą Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Świnoujściu tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych (punkt V wyroku).

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł w punkcie VI wyroku, mając na względzie treść art. 333 § 1 k.p.c., w myśl którego Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Liliana Wojciechowska
Data wytworzenia informacji: