Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 78/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2017-12-18

Sygn. akt III RC 78/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego F. S.

przeciwko M. S. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego M. S. (1) alimenty na rzecz małoletniego powoda F. S. w kwocie po 600,00 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 – go każdego miesiąca, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniego powoda – matki M. S. (2), wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 grudnia 2017 r. – w ten sposób podwyższa alimenty zasądzone w punkcie III wyroku Sądu Okręgowego (...) z dnia 28 maja 2014r., (...) w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych).

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami sądowymi.

IV.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 78/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 7 czerwca 2017. małoletni powód F. S., reprezentowany przez matkę - M. S. (2) wystąpił przeciwko pozwanemu M. S. (1) o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem przez Sąd Rejonowego (...) 19 grudnia 2013r. w sprawie o sygn. (...) z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu matka małoletniego powoda wskazała, iż obecnie potrzeby syna wzrosły . Nadto na niej spoczywa osobista piecza i obowiązki związane z wychowywaniem syna a pozwany ogranicza sie tylko do zapłaty 400zł. ( pozew – k.2-3).

W odpowiedzi na pozew pozwany uznał powództwo do kwoty 450zł , a w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie powództwa. Stwierdził, iż w okresie ostatnich 4 lat z uwagi na inflację wzrosły koszty utrzymania syna. Podał, iż zarabia około 2000zł netto. Ponosi opłaty z lokal mieszkalny około 700zł miesięcznie, opłaty za żłobek 350zł. Mieszka z żoną i córką. Wskazał, iż matka jego syna mieszaka z partnerem zatrudnionym w Komendzie Miejskiej Policji w jego mieszkaniu. Przypuszcza, że partner żony może zarabiać około 4000zł. Podniósł, iż jego obecna sytuacja materialna, biorąc pod uwagę koszty utrzymania drugiego dziecka, nie jest w stanie płacić wyższych alimentów jak 450zl. (odpowiedź na pozew – k.22-23).

Na rozprawie w dniach 3 października 2017, 13 listopada 2017r. i 18 grudnia 2017r. strony podtrzymały swoje stanowisko w sprawie. ( protokół rozprawy – k. 45, 55, 68 akt).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód F. S. urodzony w dniu (...) jest synem pozwanego i M. S. (2) .

Wyrokiem Sądu Okręgowego (...)z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie o sygnaturze (...) zostało rozwiązane przez rozwód małżeństwo rodziców małoletniego powoda. Sąd Okręgowy kosztami utrzymania małoletniego powoda obciążył wówczas oboje rodziców i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego F. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie.

Dowód: zupełny akt urodzenia k. 20, wyrok - k. 5, 52,

W czasie ostatniego wyrokowania w sprawie alimenty przez Sąd Okręgowym w (...) małoletni powód miał 7 lat , mieszkał z matką u swojej babci .

Pozwany wówczas był bezrobotny od dnia 10 stycznia 2014r. z prawem do zasiłku w kwocie 823,60 zł .

Matka małoletniego powoda pracowała na czas nieokreślony jako pakowacz kosmetyków zarabiając 1.699,18 netto.

Dowód: zaświadczenie k. 5, 6, 26, 88, e- protokół k.91, przesłuchanie ojca w charakterze strony – k. 90 ( (...) ).

Obecnie małoletni powód ma 11 lat, chodzi do 5 klasy szkoły podstawowej. Uczęszcza na płatne zajęcia z taekwondo, koszt 100zł miesięcznie plus dodatkowo dochodzą wydatki na strój, opłaty za zawody, egzaminu. Każdy egzamin kosztuje 80zł. Małoletni chodzi dodatkowo na harcerstwo, gdzie organizowane są wyjazdy i wówczas opłata za wyjazd wynosi 10 zł oraz kieszonkowe dla dziecka. Mieszka z matką oraz z jej partnerem w jego mieszkaniu gdzie razem mieszkają 4 osoby. Obecnie podręczniki do szkoły były bezpłatne, trzeba było kupić książkę i ćwiczenia do języka angielskiego za kwotę 100zł i z religii 36zł . Na przybory szkolne jego matka wydała 70zł, plecak 100zł. Nadto opłaciła składki na ubezpieczenie 36 zł, radę rodziców 40 zł, składkę klasową 10 zł miesięcznie. Opłaty związane ze szkołą ponosi matka małoletniego. Poza tym ponosi wydatki na wycieczki szkolne i na kino. Koszt miesięczny wyżywienia małoletniego wynosi 450 zł, odzieży 250 zł, kosmetyków środków czystości i higieny 120 zł , wydatki na szkołę 50zł. Małoletni jest alergikiem.

Matka małoletniego M. S. (2) ma obecnie 37 lat. Pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Ś. jako sekretarka na zastępstwo od dnia 01 września 2016r. za wynagrodzeniem netto 1.530,39 zł miesięcznie. Obecnie jest w związku z K. S., który pracuje w policji i zarabia około 3300zł. (...) ma córkę z poprzedniego związku. (...) matki małoletniego ma mieszkanie zakupione na kredyt, rata kredytu wynosi 670zł, czynsz 500zł, prąd 450 zł co 2 m-ce, gaz 50zł, internet 50 zł, tv 70 zł. Koszty utrzymania mieszania wynoszą około 890 zł bez kredytu. Na małoletniego powoda przypada kwota z tytułu kosztów mieszkania 223zł .

Matka małoletniego korzysta z pomocy (...)u. w postaci świadczenia 500plus do grudnia 2017r.

Pozwany regularnie płaci alimenty.

Dowód: -zeznanie świadka K. S. k. 46-47,

- zaświadczenie - k. 4;

- przesłuchanie matki małoletniej powódki w charakterze strony- k.48-49;

Pozwany M. S. (1) obecnie ma 33 lat, z zawodu elektryk , zatrudniony jest w (...) Sp. z o.o. od dnia 26.09.2-014r do dnia 30.11.2019r. na czas określony . Pracuje w systemie zmianowym . W roku 2017r otrzymał wynagrodzenie brutto : w styczniu 2.809,08zł, w lutym 2.734,82zł, w marcu 2.810,41 zł, w kwietniu 2.717,53 zł, w maju 3.154,26 zł, w czerwcu 3.136,05zł, w lipcu 3.640,05zł, w sierpniu 3.556,43zł, we wrześniu 3.943,98zł w październiku 3.915,19zł . Pozwany dojeżdża do pracy i z tego tytułu ponosi koszty miesięcznie około 200zł.

Obecnie jest w związku małżeńskim z K., z którego ma córkę Z. ur. (...) , która chodzi do żłobka koszt 320zł. Żona pozwanego pracuje w firmie motywacyjne i zarabia około 2405zł netto. Pozwany miesięczny swój koszt utrzymania ocenił na kwotę około 600zł. We wrześniu zakupił okulary za 500zł, na wyżywienie wydaje 700 zł. Pozwany mieszka w W. oddalonym od Ś. około 500km.

Ponosi miesięcznie opłaty za mieszkanie: czynsz 350zł, gaz 100 zł miesięcznie, prąd 110 zł miesięcznie, internet 50złm, telefon 83zł. Posiada garaż, którego nie wynajmuje. W maju 2017r. zakupił samochód za pieniądze z wesela w kwocie 6000zł a resztę dołożyli jego teściowie. Teściowe pozwanego pracowali w Irlandii , gdzie obecnie mieszkają. Za samochód zapłacił ubezpieczenie 700zł , naprawił zawieszenie za 1000zł. Koszt utrzymania córki ocenił na kwotę 450zł.

Pozwany nie jest przeciwny by syn chodził na dodatkowe zajęcia.

W tym roku pozwany był na wakacjach w Bułgarii.

Pozwany w zeznaniu podatkowym za rok 2015 wykazał dochód w wysokości 30.252,88zł, w roku 2014r. – 30.869,05zł .

Dowód: - zaświadczenie - k. 24, 25, 60, 61, 64;

- wymiar czynszu - k. 26 ;

- faktury -k. 27-28, 32;

- zaświadczenie ze żłobka -k. 30 ;

- opłata za telefon - k. 31;

- odpis aktu małżeństwa -k. 33;

- odpis aktu urodzenia – k. 34;

- pismo z urzędu skarbowego - k. 66;

- przesłuchanie pozwanego w charakterze strony – k. 49-50;

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest – zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. – zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zakres potrzeb dziecka , które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie –odpowiednio do uzdolnień –do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia ), jak i duchowych ( kulturalnych), także środki wychowania ( w tym kształcenia ) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

W każdej sprawie o podwyższenie alimentów niezbędnym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana w zakresie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł wyrok Sądu Okręgowego minęły ponad 3 lata, to doszło do istotnej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o.

W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć. Ponadto zaś, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 1965 r., sygn. akt I CZ 135/64, niepublik.), już sama różnica wieku dzieci, spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, uzasadnia wzrost potrzeb związany chociażby z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji, itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków.

Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniego powoda po raz ostatni został skonkretyzowany w wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie o(...) gdzie obciążono go alimentami w kwocie po 400 zł miesięcznie.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty małoletni mieszkał razem z matką u babci a obecnie mieszka z matką i jej partnerem i z tego powodu wzrosły koszty utrzymania przypadające na niego z tytułu kosztów utrzymania mieszkania. Koszty przypadające na małoletniego wynoszą około 230zł. W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że matka małoletniego powoda wskazując co składa się na koszt jej utrzymania, podawała bardzo niewygórowane sumy. Łączny koszt utrzymania małoletniego powoda sąd ocenił na kwotę ponad 1193zł ( w tym wyżywienie, 450zł, odzież 250 zł, , środki czystości 120 zł, szkoła 50zł, mieszkanie 223zł, teakwondo 100zł ).Otóż – w ocenie Sądu – na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletni powód są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletni powód, wymaga zdecydowanie większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 3 lata temu. Wówczas to bowiem powód mieszkał wraz z matką u babci . Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego dla większej ilości osób, w pewnym zakresie paradoksalnie w sposób proporcjonalny zmniejszają się koszty utrzymania przypadające na jednego członka rodziny w porównaniu z tym jak koszty te rozkładają się, gdy jedna z tych osób – tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku powoda, znajdzie się poza kręgiem wspólnych wydatków i na zaspokojenie swoich potrzeb musi posiadać zupełnie odrębny budżet.

Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 800zł miesięcznie . Mimo, iż małoletni powód jest drugim dzieckiem pozwanego , na którego utrzymanie pozwany zmuszony jest łożyć, to jego sytuacji finansowa nieznacznie się poprawiła. Wcześniej był bezrobotny a obecnie pracuje. Miesięczne stałe zarobki wynoszą ponad 2000zł netto, przy kosztach jakie ponosi ponad (czynsz 350zł, gaz 100zł, prąd 110zł, wyżywienie 500zł, dojazd do pracy 200zł). Pozwany ma możliwości zarobkowe by płacić na dziecko w kwocie 600zł miesięcznie. Nadto pozwany ma dobry zawód elektryk. Ponadto żona jego pracuje. Poza tym pozwany może pozwolić sobie na zakup samochodu , wyjazd na wakacje.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powoda, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów

na kwotę po 600 zł miesięcznie. W ocenie Sądu jak wcześniej szczegółowo wskazano usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda kształtują się obecnie na poziomie około 1.200 zł miesięcznie. Granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają jednak nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale i możliwości zarobkowe zobowiązanego.

W wyroku sądowym obowiązek ten się jedynie konkretyzuje, ale jego istnienie powoduje fakt pozostawania w relacji rodzic a dziecko małoletnie, bądź dziecko nie będące w stanie utrzymać się samodzielnie. Stąd też mimo, iż oceniając możliwości i stosunek, w jakim pozwany jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania syna.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy również przyjąć, iż matka małoletniego powoda zarabia mniej od pozwanego około 1500zł netto podczas gdy pozwany zarabia ponad 2000zł netto. Dlatego matka małoletniego powoda zaś – zdaniem Sądu – będąc silnie skonfliktowany z pozwanym, zdaje się nie dostrzegać, iż powinna uświadomić obojgu rodzicom powódki, iż z pominięciem wzajemnych uraz i pretensji, powinni współdziałać nie tylko w prawnym realizowaniu ciążącego na nich względem syna obowiązku alimentacyjnego, ale przede wszystkim w niesieniu jemu pomocy i wspierania w tak istotnym dla niego okresie życia.

Ustalenia faktyczne w przedmiotowej sprawie, Sąd poczynił przede wszystkim w oparciu o dowód z przesłuchania stron, świadka oraz na podstawie dowodów z dokumentów złożonych przez strony niniejszego postępowania.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd podwyższył alimenty do 600zł a oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Na podstawie art. 102 k.p.c. z uwagi na możliwości zarobkowe pozwanego oraz , że uznał roszczenie częściowo, sąd odstąpił od obciążenia go od opłaty sądowej od pozwu.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi w punkcie czwartym wynika z dyspozycji przepisu art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd, jeśli zasądza alimenty, z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: