Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 95/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2016-05-13

Sygn. akt III RC 95/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: st. protokolant Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa J. D. (1)

przeciwko J. D. (2)

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

I.  Ustanawia rozdzielność majątkową pomiędzy powodem J. D. (1) a pozwaną J. D. (2) z dniem 11 października 2012r. – w miejsce ustawowej wspólności małżeńskiej, wynikającej z zawarcia przez powódkę i pozwanego związku małżeńskiego w dniu 30 czerwca 1990r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w M.(...)

II.  Odstępuje od obciążenia pozwanej kosztami postępowania.

Sygn. akt III RC 95/15

UZASADNIENIE

Powód J. D. (1) pozwem z dnia 26 maja 2015 roku wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy nim a pozwaną J. D. (2) z dniem 01 września 2012 roku. W uzasadnieniu wskazał, że powód i pozwana są w związku małżeńskim, posiadają dwoje dzieci. Podniósł, iż jest w separacji z pozwaną, nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, nie kontaktują się ze sobą, a każda ze stron samodzielnie dysponuje swoimi środkami pieniężnymi. Podał, iż strony nie współdziałają w podejmowaniu wspólnych decyzji finansowych, a pozwana jest w nowym związku i w czasie trwania małżeństwa dokonywała wspólnych inwestycji na szkodę jego i dzieci. Powód wskazał, iż pozwana bez jego zgody podejmuje decyzje, które skutkują uszczupleniem ich majątku. (pozew k. 2-4). Pismem procesowym z dnia 28 kwietnia 2016r. powód zmodyfikował swoje żądanie w ten sposób, by ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy stronami z dniem 11 października 2012r. (pismo procesowe – k. 114-116).

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o odrzucenie wniosku z datą wsteczną. W uzasadnieniu podała, iż w dniu 3 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy rozwiązał ich małżeństwo, a powód przez czas trwania rozwodu nie składał wniosku o ustanowienie rozdzielności. Podała, iż istnieje przypuszczenie, że od dnia 1 września 2012r. poczynił pewne kroki do powstania szkody na jej rzecz i dzieci, co mogłoby być przedmiotem przyszłego podziału majątku. Wskazała, iż powód nie przedstawił żadnych dowodów jej nadużyć finansowych. Nadto podała, iż nie dokonywała żadnych niekorzystnych dla rodziny inwestycji, a od dnia 1 września 2012r. dysponuje tylko swoim zarobkiem, który starczał jej na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania i córek. Podała, iż od września 2012r. powód nie łożył na córkę A. oraz ograniczał finanse na studia córki M.. Wskazała, iż powód zarabia jako kapitan miesięcznie 5000 euro, a ona ze swoimi zarobkami nie mogła pozwolić sobie na dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Podała, iż w trakcie małżeństwa budowali dom na ul. (...) i remontowali dom, gdzie mieszkali do października 2011r. przy ul. (...). Także remontowali kawalerkę w latach 2010/2011r., gdzie mieszka obecnie. Podała, iż powód samodzielnie dysponuje nieruchomościami. Wskazała, że jak powód był w morzu, to ona ze swoich środków utrzymywała dom i rodzinę, a od października 2012r. powód się wyprowadził z mieszkania i ona nie miała dostępu do jego środków finansowych i wspólnego majątku. (odpowiedź na pozew – k. 12-13).

Na rozprawach w dniach: 10 września 2015r., 5 listopada 2015r. i 16 lutego 2016r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Na rozprawie w dniu 13 maja 2016r. pozwana zgodziła się na ustanowienie rozdzielności z dniem 11 października 2012r. (protokół rozpraw – k. 32-38, 77-82, 119-120).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. D. (1) i J. D. (2) zawarli związek małżeński w dniu 30 czerwca 1990r. roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w M.. Z ich związku pochodzi dwoje pełnoletnich obecnie dzieci, tj. M. D. ur. (...) oraz A. D. ur. (...) Powód złożył pozew o rozwód w dniu 30 listopada 2012r. przeciwko J. D. (2) do Sądu Okręgowego (...) o rozwód bez orzekana o winie. W dniu 3 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy w (...) w sprawie o sygn. akt X RC 3125/12 rozwiązał małżeństwo stron bez orzekania o winie. Wykonanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron A. powierzono pozwanej, ograniczając władze ojcu do prawa współdecydowania o najistotniejszych sprawach życiowych córki. Od powoda zasądzono alimenty na rzecz córki A. w kwocie 1800 zł, płatne do 10–go każdego miesiąca poczynając od uprawomocnienia się wyroku. Pozwany w trakcie rozwodu płaci również alimenty w kwocie 1800 zł na pełnoletnią córkę M. ur. (...), która studiuje w P. na kierunku biotechnologii. Obecnie córka ukończyła studia i pracuje. Wyrok rozwodowy jest prawomocny z dniem 12 sierpnia 2015r.

Dowód: - odpis skrócony aktu małżeństwa – k. 6;

- wyrok rozwodowy – k. 25, 56;

- przesłuchanie powoda w charakterze strony – k. 33-35;

- przesłuchanie pozwanej w charakterze strony – k. 35-38, 106-107;

- akta X RC 3125/12;

- pisma – k. 19-24, 84-92;

Strony razem mieszkały w domu w P. do września 2011r. a potem pozwana wyprowadziła się z córką i zamieszkała w kawalerce należącej do stron. Powodem wyprowadzki pozwanej była sprzedaż domu, gdyż chciała go sprzedać pod pretekstem wykończenia drugiego domu , który jest w budowie.

Strony są w separacji od września 2012r. od tego czasu prowadzą oddzielne gospodarstwo. Pożycie małżeńskie między stronami ustało w roku 2011.

Powód po rozstaniu mieszkał sam w domu w P. i ponosił wszystkie opłaty związane z domem a pozwana opłacała koszty utrzymania kawalerki. Nadto powód ponosi też koszty związane z utrzymaniem ziemi. Strony od września 2012r. nie mogły porozumieć się w sprawach finansowych. W dniu 3 września 2012r. wrócił z morza.

Powód nie miał dostępu do konta bankowego pozwanej, zaś pozwana miała dostęp do konta powoda. Posiadali wspólne oszczędności w kwocie 33.000 euro na koncie powoda.

Pozwana bez konsultacji z powodem w dniu 3 września 2012r. wypłaciła z konta kwotę 20.000 euro i wpłaciła na lokatę założoną na swoim koncie, do którego powód nie miał dostępu. Powód zorientował się o wypłaceniu kwoty przez pozwaną w dniu 13 września 2012r. Powód nie zgłosił tego faktu organom ścigania. Powód podejrzewa, iż pozwana ukrywa przed nim środki finansowe, gdyż w jego ocenie znacząco zawyżyła kwotę przeznaczoną na remont kawalerki. Z uwagi na działania pozwanej pozostałą na koncie kwotę w wysokości 13.000 euro powód przelał na swoje konto.

Powód twierdzi, iż pozwana nie przyczyniała się do powiększania majątku, gdyż on więcej zarabiał .

Strony posiadają wspólny majątek w skład, którego wchodzą:

- kawalerka o powierzchni 33 m położonej przy w Ś. ul. (...),

- dom jednorodzinny o powierzchni 100 m2 w Ś.-P. przy ul. (...),

- dom jednorodzinny o powierzchni 170 m2 położony w Ś. przy ul. (...). Budowa ustała w 2008r.,

- działka rolna o powierzchni 2 hektarów,

- samochód marki R. (...)

Od czasu separacji od września 2012r. strony nie zaciągały żadnych zobowiązań. Strony są

w konflikcie , nie potrafią się porozumieć w sprawach finansowych , o czym świadczy fakt, że pozwana bez wiedzy powoda wypłaciła kwotę 20.000 euro.

Powód pismem z dnia 11.01.2013r. wezwany został przez spółdzielnię mieszkaniową (...) o zapłatę zaległych rat z tytułu dopłaty do remontu posadzki klatki schodowej w kwocie 185,29 zł za okres do grudnia 2012r.

W dniu 08.05.2013r. pozwana dostała wezwanie do zapłaty za gaz w kwocie 345,40 zł a w dniu 21.03.2013r. wstrzymano dostawę paliwa do domu,.

Pozwana w okresie od dnia 15.11.2012 do 20.06.2013r. korzystała z pomocy psychologa .

Dowód: - przesłuchanie powoda w charakterze strony - k. 33-35;

- przesłuchanie pozwanej w charakterze strony - k. 35-38, 106-107;

- historia obrotów finansowych i sald - k. 26-31, 65, 117;

- wezwanie do zapłaty - k. 51, 60 ;

- pismo z (...) k. 61;

- zaświadczenie - k 64;

- przesłuchanie świadka A. J. - k. 77-79;

Obecnie pozwana mieszka wraz z małoletnią córką A. w kawalerce o powierzchni 33 m 2 przy ul. (...) w Ś., stanowiącej współwłasność małżonków.

Powód zamieszkuje w domu jednorodzinnym o powierzchni 100 m posadowionym na nieruchomości położonej w Ś.-P. przy ul. (...). Powód wymienił zamki w drzwiach w zajmowanym przez siebie domu, po tym jak pozwana pod jego nieobecność zabrała z domu kosztowności w postaci obrazów, biżuterii, pamiątek oraz zastawy stołowej. Budowę drugiego domu o powierzchni 170 m znajdującego się przy ul. (...) w Ś., strony rozpoczęły w 2006r. Na budowę tego domu został zaciągnięty kredyt w wysokości 67.000,00 zł. Kredyt został spłacony. Inwestycją zajmowała się pozwana, gdyż powód przebywał na morzu. W 2008r. budowa ustała.

Dowód: - przesłuchanie powoda w charakterze strony – k. 33-35;

- przesłuchanie pozwanej w charakterze strony – k. 35-38;

Pozwana J. D. (2) ma 48 lat, posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest nauczycielką. Pracuje w Centrum (...) w Ś. oraz dodatkowo w szkole prywatnej na umowę zlecenie i uzyskuje dochód w wysokości około 3100 zł netto miesięcznie. Mieszka z córką i ponosi opłaty około 1000 zł co dwa miesiące.

Powód J. D. (1) ma 50 lat, posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest marynarzem w stopniu kapitana statku. Do 1992r. pracował w Polskiej Agencji Morskiej. Następnie rozpoczął pracę w systemie kontraktowym. Jego pośrednikiem A&A S. C.. Ltd w S.. Pracując dla tej firmy uzyskiwał dochód w kwocie 4000 euro miesięcznie. W okresie od 4 grudnia 2014r. do 19 marca 2015r. powód był zatrudniony za pośrednictwem (...) w G. u armatora zagranicznego na stanowisku starszego oficera. Zarabiał wówczas 4988 euro miesięcznie. Powód pracował na zmiany w systemie 4 miesiące w pracy a 2 miesiące w domu. Obecnie powód założył konto bankowe na swoją matkę.

Powód i pozwana spędzili ze sobą czas w dniu 9 września 2012r., gdyż razem wyjechali na kajaki. Powód twierdzi, że pozwana żyje w związku z innym mężczyzną od 2007r. Pozwana twierdzi z kolei, że powód korzysta z usług agencji towarzyskich, a obecnie pozostaje w związku z inną kobietą. Obie strony oskarżają się wzajemnie o niewierność małżeńską i zaprzeczają, aby byli związani z innymi partnerami. Każda ze stron prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Powód wynajął detektywa (...) , który obserwował pozwaną.

Pozwana wzięła pieniądze z konta powoda w kwocie 20.000euro, by zabezpieczyć potrzeby dzieci i rodziny. Pozwana zarzucał powodowi , iż z siostrą E. D. robi interesy. Pozwana także pod koniec października 2012r. miała przygotowany pozew o rozwód. Powód nie kontaktuje się z dziećmi.

Dowód: - pisma - k. 55-76, 84-92;

- zdjęcia - k. 85-89;

- przesłuchanie świadka A. J. – k. 77-79;

- przesłuchanie świadka E. D. – k. 79-82;

- przesłuchanie powoda w charakterze strony – k. 33-35;

- przesłuchanie pozwanej w charakterze strony – k. 35-38;

- przesłuchanie świadka A. H. – k. 105;

Pozwana wyraziła zgodę na rozdzielność z dniem 11 października 2012r. ( protokół (...).05.2016r.- k.119 ).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo J. D. (1) o ustanowienie rozdzielności z mocą wsteczną wysunięte w oparciu o treść przepisu art. 52 § 1 k.r.i.o. okazało się uzasadnione. Zgodnie z treścią powyżej wskazanego przepisu „ z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa ,w szczególności , jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu( § 3 k.r.i.o.)

Ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej może zatem nastąpić na żądanie jednego z małżonków oraz wtedy, gdy przemawiają za tym ważne powody. Z uwagi na to, iż ustawodawca nie definiuje pojęcia „ważne powody”, należy się tu odwołać do znaczenia tego zwrotu wypracowanego w doktrynie i orzecznictwie. I tak przede wszystkim, jako przykłady ważnych powodów uzasadniających orzeczenie pomiędzy stronami rozdzielności majątkowej wskazuje się między innymi trwonienie przez jednego z małżonków wspólnego majątku (hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąco niegospodarne postępowanie), zaciąganie długów, które mogą być egzekwowane z majątku wspólnego, ale także nieprzyczynianie się do powiększania majątku wspólnego przez uchylanie się od pracy i również separację faktyczną małżonków, która uniemożliwia współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym. Sytuacja taka uniemożliwia współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym. Sytuacja taka bowiem – co należy podkreślić – z reguły stwarza zagrożenie interesów jednego bądź nawet obojga małżonków, a co za tym idzie zagrożenie dobra całej rodziny (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2004r., III CK 126/03, LEX nr 108480 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2004r., V CK 215/04, LEX nr 277885).

Okolicznościami uzasadniającymi natomiast oddalenie roszczenia o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest potrzeba ochrony wierzycieli małżonków, a także – podobnie zresztą jak i w przypadku uwzględnienia tego żądania – wzgląd na dobro rodziny. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż ustrój małżeńskiej wspólnoty majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej stabilizacji materialnej i pełnej realizacji zasady równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych stanowiących jeden z fundamentów funkcjonowania rodziny (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2003r., IV CKN 1720/00, LEX nr 78281).

W niniejszej sprawie powód uzasadniając swoje żądanie wskazał, iż jest ono podyktowane separacją faktyczną małżonków trwającą od września 2012r. i od tego czasu nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, nie kontaktują się ze sobą, każda ze stron dysponuje swoimi środkami pieniężnymi, a strony w żadnym zakresie nie współdziałają w poodejmowaniu wspólnych decyzji finansowych. Ponadto, zdaniem powoda, pozwana jeszcze w trakcie trwania małżeństwa pozostawała w związku z innym mężczyzną i wraz z nim dokonywała inwestycji na szkodę powoda i dzieci. Wskazać należy, powód nie wskazał jakie inwestycje podejmowała pozwana na szkodę jego oprócz wypłaty z konta kwoty 20.000euro.

Pozwana wyraziła zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, tj. od dnia 11 października 2012r. Zdaniem pozwanej, powód mógł doprowadzić do powstania szkody na jej rzecz i jej dzieci, jednak w żaden sposób tego nie wykazała. Podkreślić należy , iż w toku rozwodu zabezpieczone miała koszty utrzymania dzieci , gdyż na córkę zasądzono alimenty 1800zł a córka M. miała przyznane od ojca alimenty po 1800zł . Nadto jak twierdzi wypłaciła kwotę 20.000euro ( około 80.000zł ) wiec miała środki na utrzymanie. Tak więc nie można dać wiary pozwanej, że uzyskiwane przez nią dochody starczają jedynie na pokrycie bieżących wydatków, gdy zarabiał około 3100zł i miała alimenty na córkę.

Powód w niniejszej sprawie wykazał , iż strony od września 2012r. są w separacji a od października 2012r. nie mogą porozumieć się w kwestiach finansowych. Skoro powód wystąpił z pozwem rozwodowym, to uznać należy, iż w momencie jego składania był przekonany o zasadności swojego roszczenia. Jak przyznała sama pozwana podczas rozprawy, ona także zwróciła się do kancelarii prawnej celem sporządzenia pozwu rozwodowego, jednak na skutek prowadzonego remontu w kancelarii, powód zdołał ją ubiec i złożył pozew o rozwód jako pierwszy. Dlatego pozwana w toku postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej nie może się zasłaniać okolicznościami, iż małżonków łączyły jakieś więzi, gdyż zaprzecza sama sobie. Wskazać należy, iż stan separacji małżonków stanowi skutek trwałego rozkładu . Oznaczenie wcześniejszej dnia ustania wspólności może być wskazane w wypadku separacji faktycznej , zapobiega bowiem traktowaniu dorobku jednego małżonków w okresie separacji jako majątku wspólnego , w sytuacji gdy drugie z małżonków , które się wyprowadziło nie przyczyniło się do jego powstania.

W ocenie Sądu stan faktyczny w przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości. Małżonkowie są ze sobą skonfliktowani od dłuższego czasu. Niezależnie od tego , które z nich ponosi większą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację , to jej efektem jest ich separacja. Obecnie nie potrafią czynić żadnych ustaleń w tym zakresie. Jednocześnie wskazać należy, iż brak jest okoliczności pozwalających przyjąć , by którekolwiek z nich było nieświadome wagi podejmowanych przez siebie decyzji.

Pozwana sama wskazała, iż po zabraniu pieniędzy ze wspólnego konta, podjęła kroki zmierzające do zakończenia związku małżeńskiego z powodem. Równie istotne dla Sądu było, iż pozwana – jak sama przyznała - rozważała rozwód z powodem na długo przed jego złożeniem, albowiem pożycie między stronami układało się w sposób niewłaściwy od 1998r. Inną okolicznością świadczącą na niekorzyść pozwanej jest fakt, iż wzięła ona środki finansowe ze wspólnego konta bez konsultacji z ówczesnym małżonkiem, co świadczy o tym, iż wówczas strony nie mogły osiągnąć żadnego porozumienia i nie łączyła ich więź gospodarcza. Innym argumentem przeczącym, iż wówczas istniała jeszcze więź gospodarcza pomiędzy stronami jest fakt, iż pozwana zabrała ze wspólnego domu przedmioty, które przedstawiały wartość w postaci obrazów, biżuterii, pamiątek oraz zastawy stołowej.

Skoro zatem strony od dłuższego czasu żyją w separacji i nie potrafią się porozumieć w kwestiach finansowych , to uzasadnia to ustanowienie rozdzielności z datą wstecz od dnia 11 października 2012r.

Skoro nie łączyła już strony więź gospodarcza, pozostając ze sobą w separacji faktycznej, to tym bardziej istnieją podstawy do ustanowienia rozdzielności majątkowej, która potwierdza właśnie ten brak więzi. Uznać należy, iż strony w październiku 2012r. nie były w stanie zgodnie decydować o majątku wspólnym oraz o jego przeznaczeniu.

Rozpoznając zatem przedmiotową sprawę, Sąd miał obowiązek ustalić przede wszystkim, czy ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest korzystne, czy też niekorzystne z punktu widzenia dobra ich rodziny z dniem 11 października 2012r.

Czyniąc ustalenia faktyczne, przytoczone jak na wstępie uzasadnienia, Sąd doszedł do przekonania, iż w przedmiotowej sprawie istnieją „ważne powody” uzasadniające ustanowienie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, a jej orzeczeniu nie sprzeciwia się wzgląd na dobro rodziny, albowiem wręcz przeciwnie – przemawia ono właśnie za jej ustanowieniem.

Uzasadniając potrzebę ustanowienia rozdzielności zgodnie z żądaniem pozwu, przede wszystkim należy wskazać na fakt długoletniej separacji faktycznej pomiędzy stronami, który z całą pewnością można datować – od co najmniej września 2012r., kiedy to powód wyprowadził się i zamieszkał w drugim domu znajdującym się w P., potem wystąpił przeciwko żonie z żądaniem rozwodu. Także świadek E. D. potwierdziła, iż strony są w separacji . Obecnie zaś ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że separacja ta, spowodowana rozpadem pożycia małżeńskiego, toczące się pomiędzy stronami postępowanie rozwodowe, a przede wszystkim konflikt, w jakim aktualnie i to już od dłuższego czasu małżonkowie pozostają, uniemożliwia im porozumienie się w sprawach dla nich istotnych i co za tym idzie uniemożliwia racjonalne gospodarowanie wspólnym majątkiem oraz współdziałanie w zarządzie nim.

Strony posiadają znaczny majątek zgromadzony podczas trwania małżeństwa. Ponadto orzeczenie rozdzielności nie zagraża z punktu widzenia dobra ich rodziny, albowiem strony już od dawna prowadzą osobne gospodarstwa domowe i nie przyczyniło się to do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej ich dzieci.

W ocenie Sądu, zaistniały okoliczności przemawiające za ustanowieniem rozdzielności majątkowej z dniem 11 października 2012r. Twierdzenia samych stron potwierdzają, że już wówczas strony zajmowały odmienne każdorazowo stanowisko, w tym w sprawach finansowych. Zdaniem Sądu, niniejsze postanowienie otwiera stronom drogę do szybszego przeprowadzenia podziału majątku.

W opinii Sądu, stanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 11 października 2012r. nie niesie ze sobą konsekwencji pogorszenia się w jakikolwiek sposób sytuacji pozwanej, albowiem w sprawach finansowych i w kwestiach zarządu majątkiem wspólnym małżonkowie nie porozumiewają się już od dłuższego czasu i czego dowodzi niniejsze postępowanie – nie są w stanie się porozumieć. Co się zaś tyczy zgromadzonego przez strony w trakcie trwania małżeństwa majątku wspólnego, to ustanowienie rozdzielności nie ma wpływu na zarząd dotychczasowym majątkiem wspólnym, w tym wypadku strony nadal zobowiązane są do wspólnego nim zarządu, a jego ustanowienie rozdzielności nie oznacza jego podziału, który możliwy jest w innego rodzaju postępowania.

Stosownie do treści art. 52 § 2 k.r.i.o. „rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. W niniejszej sprawie powód wniósł o orzeczenie rozdzielności z dniem 11 października 2012r. i z tą datą Sąd ustanowił rozdzielność majątkową pomiędzy stronami.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd przede wszystkim oparł się na dowodach z przesłuchania stron, które w przeważającej części uznał za wiarygodne, wyłączając jednak w przypadku pozwanej jej twierdzenia o tym, że córki cierpiały niedostatek polegający na tym, że nie miały środków finansowych na jedzenie, gdyż przecież z konta wspólnego wypłaciła 20.000euro, jak sama podał na potrzeby rodziny.

Ponadto czyniąc ustalenia faktyczne w niniejszej sprawie Sąd oparł się na dowodach z zeznań świadków A. J., E. D., A. H. ,dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, które uznał za wiarygodne, a których prawdziwości nie podważała również żadna ze stron. Nadto zeznania świadków : A. J. i A. H. nie mają większego znaczenia w niniejszym postępowaniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł w myśl przepisu art. 102 § 1 k.p.c., z uwagi na to, że pozwana uznała powództwo sąd odstąpił od obciążenia jej kosztami sadowymi.

Mając na uwadze powyżej przytoczoną argumentację, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Sygn. Akt III RC 95/15

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować i zakreślić,

2.  opublikować w systemie,

3.  przedłożyć z wnioskiem o uzasadnienie, apelacją lub za 21 dni.

Ś., dnia 13.05.2016 r.

SSR W. P.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: